La formació de la muntanya.

La gènesi del relleu de Montserrat està lligada a la de la Depressió Central Catalana, de la qual n'es un extrem.
Fa 65 milions d'anys s'inicia el procés geològic de la formació. A començament del terciari, es formà un mar interior que s'estenia entre l'antic continent catalano-balear i l'incipient plegament pirinenc.
Els rius que desembocaven en el costat oriental del mar interior procedien del continen c
atalano-balear i portaven una direcció inversa a la dels rius actuals, i al igual que els que baixaven del Pirineu, anaven omplin les vores del mar inerior amb importants masses de detritus i de materials lleugers que es dipositaven formant diferents estrats.
Montserrat es formà a partir d'un delta fluvial reomplert de còdols i de materials detritics, consolidats un cop assecat el mar Terciari.
L'orogènia del relleu montserratí no comença a fer-se visible, per efectes de l'erosió diferencial, fins el Miocè, a finals del Terciari, quan el rocam de sediments més febles que envoltava la potent massa soterrada de conglomerats compactats per un ciment calcari molt dur, no fou arrassat per l'erosió, fa de 10 a 4 milions d'anys.
L'encreuament de les diàclasis i el moviment de la base de la muntanya han provocat les formes de columnes, tan característiques, a base de l'esquarterament radial dels massissos rocosos, fenomen molt visible en la fotografia aèria
.